Köpvillkor

När du köper bil på nätet hos Elbila Sverige AB (“Elbila”) gäller följande villkor.

1. Definitioner

1.1. Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som handlar för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. För konsumenter gäller nedan av Konsumentverket godkända villkor.

1.2. Med näringsidkare menas i dessa bestämmelser en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.

2. Avtal

2.1. Detta köpeavtal är bindande för båda parter när det har undertecknats av köparen och en behörig företrädare för Elbila.

2.2. Har endast en konsument undertecknat köpeavtalet är det fråga om en beställning. Elbila blir bundet när köpeavtalet har undertecknats av en behörig företrädare. Det undertecknade avtalet eller en orderbekräftelse ska skickas till konsumenten senast en dag efter beställningsdagen. Konsumenten är bunden när hen har fått det undertecknade avtalet eller orderbekräftelsen.

2.3. Om köpeavtalet endast undertecknats av en näringsidkare är denne bunden av sin underskrift. För Elbila blir avtalet bindande när det undertecknats av behörig företrädare och avtalet eller en orderbekräftelse sänts till näringsidkaren. Detta ska göras senast en dag efter näringsidkarens underskrift.

2.4 Elbila ingår inte avtal med minderåriga köpare.

3. Konsumentens ångerrätt

3.1 När du som konsument köper en bil på Elbila gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Elbila detta inom 14 dagar från att du eller någon person du utser, tagit emot den beställda bilen (ångerfristen).

Om du vill utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Elbila om ditt beslut att utöva ångerrätten (t.ex. via mail till hej@elbila.se). Du ska ange namn, adress och annan relevant information, t.ex. telefonnummer eller e-postadress. Om du vill kan du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram: https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett .

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att du skickar ett meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.

Du som kund ansvarar för bilens och eventuella tillbehör/tillvals skick efter det att du har tagit emot bilen. Bilen och eventuella tillbehör/tillval ska returneras inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Elbila. Vid retur är det kundens ansvar att se till att bilen kommer tillbaka till Elbila, om inget annat avtalats mellan parterna.

När du utövar din ångerrätt kommer Elbila att betala tillbaka det belopp du betalat för bilen inklusive eventuella tillbehör/tillval.

På det belopp som ska återbetalas har Elbila rätt att dra av en summa som motsvarar bilens värdeminskning i den mån sådan värdeminskning beror på att du som kund har hanterat bilen i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Elbila betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med den dag då Elbila tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Elbila får dock vänta med återbetalningen tills Elbila tagit emot bilen eller till dess konsumenten har lämnat ett bevis på att bilen återsänts, det som sker först. Återbetalningen kommer att ske via det betalningsalternativ som du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

3.2 En konsument har dock rätt att avbeställa bilen efter beställning och senast två dygn före leveransdag utan kostnad och ersättning till Elbila.

4. Reklamationsrätt

4.1. Du som konsument har alltid tre års reklamationsrätt på bilar som köpts på sajten. Reklamationsrätten gäller bilar som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Om du vill reklamera fel i en beställd bil ska du så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta Elbila via Elbilas kontaktuppgifter som anges på sajten. Reklamationer som görs inom två månader från det att du upptäckte felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Konsumenten får inte reklamera senare än tre år efter leveransdagen (vissa undantag finns i 24 § KKL). Vid en godkänd reklamation står Elbila för alla kostnader inklusive frakt.

När den reklamerade bilen returnerats och reklamationen godkänts kompenserar Elbila dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Elbila strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Elbila mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på bilens art. Elbila förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att bilen inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Elbila Allmänna Reklamationsnämndens riktlinjer (se www.arn.se). Mer information finns på www.konsumentverket.se.

4.2. En näringsidkare ska reklamera ett fel inom två veckor från det hen märkt eller bort märka felet och inom två år från leveransdagen.

5. Betalningsvillkor

Vi accepterar följande betalsätt:

Bankgiro - betalning sker till bankgironummer 5571-3663.

Swish - betalning sker till nummer 123 012 66 64.

Bankkonto - betalning sker till Swedbank-konto 8214-9,734 300 188-4.

Märk inbetalningen med bilens registreringsnummer. Tänk på att betalningen ska vara Elbila tillhanda senast när bilen blir levererad. Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms om inte annat anges.

6. Avtalshantering

Avtal arkiveras och hålls tillgängliga för köparen.

7. Garantier

Har Elbila lämnat en garanti ska en särskild garantihandling överlämnas till köparen.

8. Leveranstid och leveransförsening

8.1. Beräknad leveransdag ska ske enligt överenskommelse mellan Elbila och köparen.

8.2. Vid leveransförsening ska Elbila snarast underrätta konsumenten. Om förseningen är av väsentlig betydelse för en konsument kan hen ha rätt att häva köpet utan extra kostnad om leveranstiden varit av väsentlig betydelse.

8.3. Konsumenten kan i stället ge Elbila en bestämd tilläggstid för leveransen, minst fyra veckor. Konsumenten får häva köpet om bilen inte avlämnas inom tilläggstiden. Har konsumenten uppmanat Elbila att leverera får konsumenten alltid häva köpet om bilen inte avlämnas inom en skälig tid därefter, normalt fyra veckor.

8.4. Elbila är inte skyldigt att leverera om detta är omöjligt p g a de förutsättningar som anges i 12 § Konsumentköplagen (KKL).

8.5. En konsument har rätt att hålla inne betalningen vid säljarens dröjsmål enligt 11 § KKL.

8.6. En näringsidkare får häva köpet om Elbila förfarit vårdslöst och företaget inte inom skälig tid, normalt en månad från en uppmaning att leverera, levererat bilen. Hävningsrätt föreligger dock endast om förseningen är av väsentlig betydelse för näringsidkaren.

9. Inbytesbil

9.1. Köparen försäkrar att angiven inbytesbil inte har något av henne eller honom känt allvarligt fel och att den är hens egendom utan annan inskränkning i äganderätten än som följer av att den står som säkerhet för den skuld som anges i köpavtalet. Om det visar sig att skulden är högre än köparen har uppgivit sänks nettopriset på inbytesbilen med motsvarande belopp.

9.2. Inbytesbilen ska levereras i samma skick och med samma utrustning som vid värderingstillfället om inte något annat har avtalats. Om inbytesbilen är i påtagligt annorlunda skick kan Elbila avböja köpet alternativt kräva en omvärdering dock inte enbart p g a förändrad körsträcka om denna understiger 200 mil från värderingstillfället. Avdrag görs i så fall med 5 kr per mil, om inte annat belopp har avtalats. Parterna har också rätt att kräva omvärdering av inbytesbilen om värdet av denna, direkt eller indirekt, påverkas genom ändringar i skatter eller liknande myndighetsbeslut med mer än 2 %, dock minst 2 000 kr.

9.3. Köparen ska betala fordonsskatt, trängselskatt, försäkringar och andra avgifter fram till dess att inbytesbilen har överlämnats till Elbila. Elbila har rätt till återstående skatt om inte något annat har avtalats.

10. Felansvar

10.1. Elbila ansvarar för fel på varan enligt KKL mot en konsument för de fel som finns vid leveransen, t ex att bilen är i sämre skick än konsumenten med hänsyn till pris, ålder och körsträcka med fog har kunnat förutsätta. Som fel räknas inte normalt slitage. Fel som inträffar inom sex månader efter leveransen ska anses ha funnits vid leveransen om Elbila inte kan visa något annat eller felet är oförenligt med bilens pris, ålder och körsträcka eller felets art. För fel som upptäcks efter mer än sex månader svarar Elbila endast om konsumenten kan göra sannolikt att felet fanns vid leveransen eller säljaren lämnat en särskild garanti, se punkten 16. En varudeklaration tillsammans med bakomliggande utredning, t ex ett inbytestest, ska tillmätas betydelse för bedömningen av om felet fanns vid leveransen.

10.2. Gentemot näringsidkare svarar Elbila beträffande begagnad bil som sålts utan garanti svarar Elbila för att bilen vid leveransen var trafiksäker samt att den inte var i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta.

11. Påföljder vid fel

11.1. En konsument har rätt att välja avhjälpande eller omleverans om detta kan ske utan oskäliga kostnader för Elbila.

11.2. Kräver konsumenten prisavdrag eller hävning har Elbila rätt att avhjälpa felet eller omleverera om detta görs utan kostnad och väsentlig olägenhet för konsumenten. Konsumenten behöver i normalfallet inte acceptera mer än två avhjälpningsförsök för samma fel.

11.3. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för konsumenten får han eller hon kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom eller henne. Vid hävning ska konsumenten återlämna bilen mot att Elbila återbetalar köpeskillingen och ränta på denna (Riksbankens referensränta + 2 % under innehavstiden). Elbila har rätt till ersättning för den nytta som konsumenten har haft av bilen. Vid bedömningen av om konsumenten ska betala ersättning för sådan nytta ska hänsyn tas till de besvär och olägenheter konsumenten haft, t ex att han eller hon inte kunnat använda bilen i normal omfattning. I normalfallet beräknas ersättning för nytta till summan av 0,5 % av köpeskillingen per månad sedan leveransen och 0,5 % av köpeskillingen per körda 100 mil sedan leveransen. Konsumenten ska efter avräkning få minst ett belopp som ger honom eller henne möjlighet att köpa en felfri bil som, beträffande standard och skick, motsvarar den återlämnade bilen vid hävningstillfället.

11.4. Konsumenten har rätt till ersättning enligt punkten 10 för den skada han drabbas av p g a fel. Vid hävning har han dock inte rätt till ersättning för besvär och olägenheter, om dessa redan beaktas vid bedömningen av den nytta han har haft av bilen.

11.5. Konsumenten har rätt att hålla inne så mycket av betalningen som svarar mot hans krav p g a felet.

11.6. Om köparen är näringsidkare har Elbila rätt att avhjälpa eller omleverera. Om detta blir oskäligt dyrt kan Elbila istället medge prisavdrag eller häva köpet. Näringsidkaren har rätt att häva köpet om ett väsentligt fel kvarstår efter tre avhjälpningsförsök. Hävs köpet utgår ingen ränta och har Elbila rätt att från köpeskillingen göra avdrag för nytta med 0,5% av bilens pris per månad från leverans plus 0,5% av bilens pris per körda 100 mil. Elbila är dock aldrig skyldigt att betala mer för den återlämnade bilen än marknadsvärdet för motsvarande bil i felfritt skick.

12. Köparens rätt till skadestånd

12.1. En konsument har under de i 14 och 30-32 §§ KKL angivna förutsättningarna rätt till ersättning för skada - t ex utgifter och förluster - som orsakas honom p g a att bilen är felaktig eller genom Elbilas dröjsmål. Skadeståndet omfattar dock inte ersättning för förlust i näringsverksamhet. Konsumenten är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

12.2. Näringsidkare har rätt till ersättning för den skada han drabbas av på grund av fel eller leveransförsening om Elbila förfarit vårdslöst. Ersättning utgår endast för skäliga utlägg men inte för förlust i näringsverksamhet eller skada på annat än bilen.

13. Försening på köparens sida

13.1. Om en konsument inte betalar i rätt tid innan planerad leverans och dröjsmålet inte beror på Elbila kan Elbila kräva betalning och dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635). Elbila kan häva köpet om konsumentens dröjsmål utgör ett väsentligt avtalsbrott.

13.2. Om en näringsidkare underlåter att fullfölja köpet kan Elbila häva köpet och kräva ersättning för av- och påmontering av extrautrustning och övriga kostnader med anledning härav.

14. Registrering m.m.

Om inte något annat har överenskommits ser Elbila till att bilen besiktigas och registreras. Kostnaderna för detta betalas av Elbila.

15. Återtagandeförbehåll

Elbila förbehåller sig rätten att återta den sålda bilen tills köparen har fullgjort samtliga betalningar enligt detta avtal.

16. Kreditköp

Övriga kreditvillkor framgår av därtill bifogad handling och avbetalningskontrakt.

17. Tvist

17.1. Om en tvist uppstår och parterna inte kan lösa den på egen hand kan en konsument vända sig till konsumentvägledning, sin motororganisation eller till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Tvister kan även prövas av allmän domstol. Konsumenter har även möjlighet att använda sig av EU-kommissionen onlineplattform för tvistlösningar (EU ODR): https://ec.europa.eu/odr.

17.2. En näringsidkare kan endast få tvister prövade av allmän domstol. Gentemot näringsidkare är Elbilas ansvar begränsat till vad som ovan angivits.